Escola de la Federació Catalana d'Espeleologia

L’Escola de la Federació Catalana d’Espeleologia depèn de la Junta Directiva i és l’òrgan docent de la Federació Catalana d’Espeleologia. Els seus fins són:

  1. La responsabilitat de la formació i el reciclatge de l’estament tècnic i docent de la Federació.
  2. L’ensenyament, divulgació i promoció de l’Espeleologia i el Descens de Canons i Engorjats i qualsevol altra disciplina que la Junta Directiva de la Federació atorgui de manera expressa en cada moment en l’àmbit de Catalunya.
  3. La incorporació dels nous mètodes, tècniques i avenços adquirits en la pràctica de l’Espeleologia i el Descens de Canons i Engorjats.

Són competències de l’Escola de la Federació Catalana d’Espeleologia les següents:

  1. L’ensenyament de l’Espeleologia i el Descens de Canons i Engorjats i la formació del professorat i del quadre tècnic.
  2. L’adaptació dels ensenyaments esportius en l’àmbit federat.
  3. L’elaboració de propostes a la Junta Directiva sobre les condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols que capacitin per a l’ensenyament de l’Espeleologia i el Descens de Canons i Engorjats, a l’àmbit de federat, d’acord amb la legislació vigent.
  4. L’elaboració,  dins  l’àmbit  federat,  de  propostes  a  la  Junta  Directiva  sobre  la regulació dels requisits mínims que han de tenir els cursos d’Espeleologia i Descens de Canons i Engorjats i altres disciplines expressament atorgades, referent a titulació del professorat  que  els  imparteix,  relació  numèrica  professorat-alumnat,  continguts, activitats pràctiques per desenvolupar i temporalització.
  5. I aquelles altres funcions que la Junta Directiva de la Federació cregui escaient d’atorgar-li.

L’Escola de la Federació Catalana d’Espeleologia desenvoluparà la seva activitat d’acord amb l’Escola Catalana de l’Esport de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.